Chil Jang – Kan    Symbolizes  ‘Mountain’ 

Kibon Junbi Seogi

Step 02B

Step 04B

Step 07

Hold 10 

Hold 12B

Step 14

Step 16

Step 18B

Step 20 - facing

Step 21B

Step 22 - facing

Step 23B

Hold 24 - facing 

Kibon Junbi Seogi 

Step 01 

Step 03

Step 05

Hold 08

Step 11

Step 13A

Step 15A

Step 17

Step 19

Step 21A

Step 21B - side

Step 23A

Step 23B - side

Step 25

Step 02A 

Step 04A

Step 06

Step 09

Step 12A

Hold 13B

Step 15B

Step 18A

Step 20

Step 21A - facing

Step 22

Step 23A - facing

Hold 24

Step 25 - facing