Sam Jang – Ree       Symbolizes  ‘Fire & Sun’   

 Kibon Junbi Seogi

 Step 02B

 Step 04A

 Step 05

 Step 08

 Step 11

 Step 14A

Step 15 

 Hold 16C

 Hold 17B

 Step 18A - facing

 Step 19A

 Step 19B - facing

 Step 20A

 Step 20B - facing

 Kibon Junbi Seogi

 Step 01

 Hold 02C

 Step 04B

 Step 06

 Step 09

 Step 12

 Step 14B

 Step 16A

 Step 17A

 Hold 17B - facing

 Hold 18B

 Step 19A - facing

 Hold 19C

 Step 20A - facing

Hold 20C

Step 02A 

 Step 03

 Hold 04C

 Step 07

 Step 10

 Step 13

 Hold 14C

Step 16B 

 Step 17A - facing

 Step 18A

 Hold 18B - facing

 Step 19B

 Hold 19C - facing

 Step 20B

 Hold 20C - facing