Yi Jang – Tae        Symbolizes  ‘Joyfulness’   

Kibon Junbi Seogi 

Step 03 

Step 06 

 Step 08B

Step 10B 

Step 13 

Step 15 - facing 

Step 16B 

Step 17A - facing 

Step 18A 

Step 18B - facing 

Step 01 

Step 04 

Step 07 

Step 09 

Step 11 

Step 14 

Step 16A 

Step 16B - facing 

Step 17B 

Step 18A - facing 

Kibon Junbi Seogi 

Step 02 

Step 05 

Step 08A 

Step 10A 

Step 12 

Step 15

Step 16A - facing 

Step 17A 

Step 17B - facing 

Step 18B