Darien Ponds - double board break reverse turning kick                                                - Momdollyo Chagi 

             Len Goodhand - double board break reverse knife hand strike                                       - Sonnal Deung