Chil Jang – Kan    Symbolizes  ‘Mountain’ 

            Kibon Junbi Seogi

            Step 02B

            Step 04B

            Step 07

            Hold 10 

            Hold 12B

            Step 14

            Step 16

            Step 18B

            Step 20 - facing

            Step 21B

            Step 22 - facing

            Step 23B

            Hold 24 - facing 

            Kibon Junbi Seogi 

            Step 01 

            Step 03

            Step 05

            Hold 08

            Step 11

            Step 13A

            Step 15A

            Step 17

            Step 19

            Step 21A

            Step 21B - side

            Step 23A

            Step 23B - side

            Step 25            Step 02A 

            Step 04A

            Step 06

            Step 09

            Step 12A

            Hold 13B

            Step 15B

            Step 18A

            Step 20

            Step 21A - facing

            Step 22

            Step 23A - facing

            Hold 24

            Step 25 - facing