Sam Jang – Ree       Symbolizes  ‘Fire & Sun’   

           Kibon Junbi Seogi

           Step 02B

           Step 04A

           Step 05

           Step 08

           Step 11

            Step 14A

            Step 15 

           Hold 16C

            Hold 17B

           Step 18A - facing

            Step 19A

           Step 19B - facing

            Step 20A

            Step 20B - facing

           Kibon Junbi Seogi

           Step 01

            Hold 02C

            Step 04B

            Step 06

            Step 09

            Step 12

            Step 14B

            Step 16A

           Step 17A

            Hold 17B - facing

           Hold 18B

            Step 19A - facing

           Hold 19C

            Step 20A - facing

            Hold 20C


            Step 02A 

            Step 03

            Hold 04C

            Step 07

            Step 10

            Step 13

             Hold 14C

            Step 16B 

            Step 17A - facing

            Step 18A

            Hold 18B - facing

            Step 19B

           Hold 19C - facing

            Step 20B

            Hold 20C - facing