Yi Jang – Tae        Symbolizes  ‘Joyfulness’   

           Kibon Junbi Seogi 

           Step 03 

           Step 06 

            Step 08B

           Step 10B 

           Step 13 

           Step 15 - facing 

           Step 16B 

           Step 17A - facing 

           Step 18A 

           Step 18B - facing 

            Step 01 

           Step 04 

            Step 07 

           Step 09 

           Step 11 

           Step 14 

            Step 16A 

            Step 16B - facing 

            Step 17B 

           Step 18A - facing 

           Kibon Junbi Seogi 

            Step 02 

            Step 05 

            Step 08A 

            Step 10A 

            Step 12 

            Step 15

            Step 16A - facing 

            Step 17A 

            Step 17B - facing 

            Step 18B